Condicions d’ús

1. Objecte i generalitats.
Els presents termes i condicions generals d’ús (d’ara endavant, Condicions d’Ús) regulen la utilització per part de l’usuari (d’ara endavant, l’Usuari) de les funcionalitats i serveis disponibles en la Plataforma, que és titularitat de l’Ajuntament de Manacor proveïda de C.I.F. número P0703300D (d’ara endavant ADMINISTRADOR). Pot posar-se en contacte via correu electrònic a través de info@demanacor.com

A través del Lloc web, ADMINISTRADOR facilita un espai en el qual els Usuaris poden accedir als productes i serveis oferts i comercialitzats per comerços i comerciants (d’ara endavant, Professionals). Mitjançant el Lloc web, ADMINISTRADOR promou la creació d’una comunitat de Professionals i Usuaris a través de la qual, amb un criteri geogràfic, s’intenta optimitzar el volum d’intermediació i les despeses innecessàries de transport, potenciant el consum local, perquè els Usuaris tinguin al seu abast productes i serveis a un preu més raonable (d’ara endavant, la Comunitat ADMINISTRADOR). El Lloc web és una plataforma que ADMINISTRADOR posa a la disposició de: (i) els Professionals, perquè aquests, a través d’aquest, puguin posar a la disposició del públic en general, com a potencial comprador, els seus productes i serveis; i (ii) dels Usuaris, perquè aquests tinguin al seu abast un aparador on accedir a productes i serveis directament dels Professionals.

La finalitat del Lloc web és facilitar un accés directe dels Professionals als Usuaris i dels Usuaris als productes i serveis dels Professionals perquè, en cas d’estar interessats, els Usuaris puguin adquirir-los a través del Lloc web concloent la compra directament amb els Professionals. En tot cas, ADMINISTRADOR es limita a posar a la disposició d’Usuaris i Professionals els mitjans tècnics i funcionalitats necessàries perquè puguin realitzar la compravenda àgilment a través del Lloc web. No obstant això, ADMINISTRADOR no forma part de cap manera de la compravenda que Usuaris i Professionals formalitzen directament entre ells, limitant-se únicament a proporcionar un espai on compradors (Usuaris) i venedors (Professionals) poden concloure directament les seves transaccions.

En general, els Professionals són agricultors, fabricants, restauradors, cuiners, distribuïdors o qualsevol altre tipus de comerços i professionals dels sectors de l’alimentació, restauració, transport, retail, petit electrodomèstic i qualsevol altre sector que en un moment donat ADMINISTRADOR desenvolupi, que utilitzen el Lloc web per a oferir a la venda els seus productes i serveis.

 

2.-Continguts, condicions de navegació i registre en el Lloc web.
Els continguts del Lloc web són introduïts directament pels Professionals, els qui publiquen en el mateix les seves ofertes de productes i serveis. ADMINISTRADOR, com a prestador de serveis de la societat de la informació que facilita enllaços a continguts introduïts per tercers, farà tot el raonablement possible per a vigilar la legalitat dels continguts i altra informació que es faciliti o distribueixi a través del Lloc web. No obstant això, l’Usuari assumeix, reconeix i accepta que ADMINISTRADOR no comprèn el control absolut sobre aquests, per la qual cosa ADMINISTRADOR manca de tota responsabilitat enfront de l’Usuari o enfront de qualsevol tercer de qualssevol danys i perjudicis que poguessin sorgir pels continguts pujats per tercers al Lloc web.

Certes seccions del Lloc web són accessibles a Usuaris sense necessitat de registrar-se prèviament ni iniciar el procés de compra. En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions d’Ús, en la mesura que això els pugui ser aplicable. Els Usuaris podran navegar pel Lloc web, podent accedir a la informació pública continguda en el mateix sobre els productes i serveis oferts.
No obstant això, per a l’adquisició dels productes i serveis disponibles en el Lloc web, l’Usuari haurà d’emplenar un procés de registre, basat en un formulari online estandarditzat en el qual, en una o diverses fases, haurà d’incorporar la informació sol·licitada per ADMINISTRADOR.

Durant el procés de registre, l’Usuari haurà de facilitar a ADMINISTRADOR una informació exacta. Si la informació manqués de les característiques avantdites, el procés de registre no resultarà vàlid, de manera que ADMINISTRADOR quedarà eximida del compliment de les obligacions que li incumbeixin. Així mateix, ADMINISTRADOR no respondrà de qualssevol enviament, remissió, errors, inconvenients o irregularitats directa o indirectament generades per la manca d’exactitud de la informació facilitada per l’Usuari.

En el procés de registre l’Usuari deurà, igualment, introduir una contrasenya d’accés, sent ell mateix íntegrament responsable de la custòdia d’aquesta. A aquest efecte, l’Usuari es compromet a mantenir de manera segura, protegir, preservar, custodiar i recordar la seva contrasenya i a no comunicar-la ni compartir-la amb cap tercer. L’Usuari serà plenament responsable de la seguretat del seu compte d’Usuari i de la contrasenya, assumint la seva única i íntegra responsabilitat en cas d’utilització o existència d’activitats i/o accions realitzades sota la seva contrasenya, ja sigui pel propi Usuari o per qualsevol tercer.

Completat el procés de registre, l’Usuari disposarà d’un compte d’Usuari en ADMINISTRADOR, es convertirà en membre de la Comunitat ADMINISTRADOR i podrà procedir a l’adquisició de qualssevol productes i serveis continguts en els Llocs web titularitat d’ADMINISTRADOR detallats en la Política de Privacitat i Cookies, conforme a les ofertes establertes en els mateix a cada moment.

ADMINISTRADOR vol fer saber als Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de divuit (18) anys. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions d’Ús, l’Usuari manifesta que és major d’edat i té plena capacitat per a subscriure el present acord, sense perjudici de la facultat d’ADMINISTRADOR de sol·licitar la seva acreditació documental en qualsevol moment.

 

3. Acceptació de les Condicions d’Ús del Lloc web.
Les Condicions d’Ús d’ADMINISTRADOR, completades i complementades amb la Política de Privacitat i Cookies continguda en el Lloc web, la redacció vigent del qual es posa a la disposició de l’Usuari i resulta d’obligada lectura i acceptació durant el procés de registre, contenen els termes d’ús del Lloc web i, en conseqüència, el conjunt de drets i obligacions que li corresponen com a Usuari dels serveis disponibles en el Lloc web.

L’Usuari, des del mateix moment en el qual declara haver llegit i acceptat expressament les presents Condicions d’Ús i es registri en el Lloc web, assumeix la condició d’Usuari; aquesta acceptació és absolutament obligatòria i condició sine qua non per a completar el registre en el Lloc web i per a la realització de compres en aquest. Recomanem a l’Usuari que consulti les Condicions d’Ús cada vegada que efectuï compres a través del Lloc web, ja que l’Usuari quedarà vinculat a les Condicions d’Ús que es trobin vigents i disponibles en el Lloc web en el moment en què efectuï la compra.

Si l’Usuari està subscrivint les presents Condicions d’Ús en nom d’una organització o persona jurídica, la persona física que subscriu i accepta les presents Condicions d’Ús manifesta expressament que compta amb les facultats de representació suficients per a contractar en nom de la mateixa i comprometre a l’organització a la qual representa amb les esmentades condicions. En tal cas, el terme Usuari es referirà en tot cas a la persona jurídica i no al subscriptor i ADMINISTRADOR no es farà responsable de la falta de veracitat en les dades o manifestacions realitzades pel representant.

L’adquisició de certs productes i la utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies dels Professionals que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions d’Ús. Per tant, amb anterioritat a l’adquisició d’aquests productes i a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies dels Professionals.

4.-Descripció dels productes i serveis oferts pels Professionals en el Lloc web.
Els Professionals posen a la disposició dels Usuaris tot tipus de productes dels sectors de l’alimentació, restauració, transport, retail, petit electrodomèstic i qualsevol altre sector que en un moment donat ADMINISTRADOR desenvolupi.
Cada Professional incorporarà en l’oferta dels productes una descripció detallada d’aquests, perquè l’Usuari pugui realitzar la compra de manera segura i informada. Les fotografies o vídeos relatius als productes i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web es refereixen a objectes reals llocs a la venda amb la finalitat de donar la major informació veraç i exacta sobre el producte, la qual és única i exclusiva responsabilitat dels Professionals.

Les ofertes de venda dels productes i serveis dels Professionals, així com la informació sobre aquests, s’inclouen en el Lloc web directament pels Professionals o a indicació d’aquests sota la seva única responsabilitat, no sols quant a la informació sobre els productes i serveis, sinó sobre la veracitat i adequació de la pròpia informació sobre el Professional.

 

Adquisició dels productes i serveis dels Professionals.

5. Condicions d’adquisició de productes i serveis dels Professionals en el Lloc web.

A través del Lloc web, ADMINISTRADOR ofereix la possibilitat de contractació directa entre Usuaris i Professionals. A través d’aquesta Secció II, ADMINISTRADOR detalla, per al coneixement dels Usuaris, les condicions de venda ofertes pels Professionals que comercialitzen els seus productes i/o serveis en el Lloc web, sense perjudici que l’Usuari i el Professional poguessin modificar i/o ampliar aquestes Condicions d’Ús de comú acord.

En tot cas, ADMINISTRADOR no és part del contracte entre Usuaris i Professionals i simplement posa a la disposició d’aquests un marketplace perquè puguin realitzar les seves transaccions i, en els casos que així ho decideixin els Usuaris, facilitarà el cobrament i el pagament de la transacció a través de la passarel·la de pagament habilitada en el Lloc web. La compravenda es realitza directament entre l’Usuari i el Professional, per la qual cosa ADMINISTRADOR no assumeix cap responsabilitat en relació a l’oferta i venda dels productes i serveis, les seves condicions, el seu estat, el servei postvenda i qualsevol altre esdeveniment derivat de la compravenda, sent els Professionals els únics responsables enfront dels Usuaris dels productes i serveis oferts, l’oferta, la informació sobre ells, el procés de lliurament i les garanties ofertes, etc.

Les reserves de productes i/o serveis que es realitzin a través del Lloc web constitueixen sol·licituds de reserves que estan subjectes a la disponibilitat i prèvia confirmació del Professional. Per això, fins que l’Usuari rebi la confirmació del Professional, la sol·licitud de reserva no serà ferma ni vinculant per al Professional. En tot cas, la reserva es conclou entre l’Usuari i el Professional, per la qual cosa ADMINISTRADOR no assumeix cap responsabilitat quant a l’efectiva disponibilitat del producte/servei objecte de reserva, ni respecte de qualsevol incidència derivada de la relació entre l’Usuari i el Professional que ofereixi aquest producte/servei.

Tots els preus dels productes i serveis que s’indiquen a través del Lloc web inclouen IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen, a vegades, les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que poden ser detallats a part, i en aquest cas hauran de ser acceptats per l’Usuari prèviament a la realització i pagament de la comanda.
Així mateix, s’informa que en el Lloc web no es realitzaran vendes, subministraments o distribució de comandes que continguin begudes alcohòliques en horari nocturn (entre les 22.00 i les 8.00 hores) i que el Professional verificarà de la forma que estimi oportuna l’edat del comprador.

6.Procés de compra.
Una vegada disposi del seu compte d’usuari, els Usuaris podran adquirir productes i/o serveis simplement mitjançant un procés d’accés, és a dir, introduint el seu nom d’usuari i contrasenya.

a) Selecció de producte.
L’adquisició de producte i/o servei es realitzarà, sempre trobant-se registrat, mitjançant la selecció del producte que es vol adquirir i la seva incorporació al “Carro de la Compra”.

b) Procés de pagament.
Una vegada incorporat el/els producte/s i/o servei/s al “Carro de la Compra”, l’Usuari disposarà de l’opció de continuar el procés de compra, l’Usuari podrà triar entre realitzar el pagament a través del TPV (passarel·la de pagament) del Lloc web o utilitzar qualsevol de les opcions de pagament ofertes directament pel Professional. Dit TPV podrà ser, indistintament, del propi professional o un TPV propi d’ADMINISTRADOR habilitat per a facilitar el pagament entre tots dos. No obstant això, alguns productes i/o serveis poden requerir el cobrament immediat, l’ADMINISTRADOR gestionarà el cobrament de l’import total del Carro de la Compra a través del seu propi TPV. En aquest cas, ADMINISTRADOR actua com a intermediari en la realització del pagament entre l’Usuari i els Professionals els productes dels quals ha adquirit l’Usuari. Una vegada efectuat el pagament, l’Usuari quedarà alliberat de la seva obligació de pagament davant els Professionals, sent ADMINISTRADOR el responsable de liquidar a favor de cadascun dels Professionals les quantitats que els corresponguin per la compra efectuada per l’Usuari i tenint l’Usuari dret a sol·licitar el seu reemborsament en els casos establerts en aquestes Condicions d’Ús i en la legislació aplicable.

En els supòsits que l’Usuari realitzi el pagament a través del TPV, aquest haurà d’utilitzar una targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol o una sucursal o entitat financera filial d’una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya. Una vegada conclòs el procés de compra conformement a les instruccions contingudes en la passarel·la de pagament, la compra s’entendrà realitzada.

c) Operacions fraudulentes, justificant i facturació.
Els Professionals es comprometen a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: (i) venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i (ii) venda de medicaments (per al ram de parafarmàcies).

A l’efecte de disposar del màxim control sobre operacions fraudulentes, ADMINISTRADOR es reserva el dret a sol·licitar informació, confirmacions i/o documents addicionals als Usuaris, encara després d’haver realitzat una o més compres a través del Lloc web, amb la finalitat de confirmar que l’Usuari efectivament hagués realitzat determinades compres. ADMINISTRADOR també es reserva el dret a realitzar diverses comprovacions sobre la identitat de l’Usuari.

Si es realitzés qualsevol càrrec indegut en la seva targeta de crèdit, l’Usuari haurà de comunicar-lo de manera immediata a ADMINISTRADOR, a través de la secció “Contacte”, a fi de que ADMINISTRADOR realitzi la recerca pertinent i adopti les mesures que resultin convenients en funció de cada cas.

El justificant de cada compra estarà disponible i es podrà visualitzar en el compte de l’Usuari.

L’Usuari que desitgi rebre factura de la compra realitzada per part del Professional, haurà de sol·licitar-la al Professional directament.

7.Lliurament dels productes.
a) Lloc de lliurament.
L’Usuari i el Professional acordaran el lloc i manera de lliurament dels productes adquirits en un moment previ a la realització del pagament de la transacció. Aquesta informació podrà ser consultada en la fitxa del Professional prèviament per l’usuari. El lloc de lliurament ha d’estar comprès dins del territori de Mallorca. En cas que l’Usuari estigués interessat en l’enviament de la comanda fora de l’illa, aquest haurà de posar-se en contacte amb ADMINISTRADOR sol·licitant-li informació sobre la possibilitat de lliurament en l’adreça d’interès; tan aviat com sigui possible, ADMINISTRADOR l’informarà si és possible el lliurament de la comanda en l’adreça proposada per l’Usuari, així com els costos que això comporta. L’Usuari haurà d’acceptar aquestes despeses amb anterioritat a la realització de la compra i abonar-lo.

Quan l’Usuari realitza una comanda de productes a través del Lloc web per al seu lliurament en un país no pertanyent a la Unió Europea, l’Usuari podria venir obligat a abonar drets i impostos d’importació, els quals li seran cobrats en el moment en el qual el paquet arribi a la seva destinació. Qualsevol import addicional a causa del despatx duaner correrà de compte de l’Usuari. Ni ADMINISTRADOR ni el Professional tenen control algun sobre tals imports. Les polítiques duaneres varien significativament d’un país a un altre pel que, per a més informació, li preguem consulti amb la seva oficina duanera corresponent.

Amb la finalitat d’optimitzar el procés de lliurament, l’adreça que indiqui l’Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar-se el lliurament dins de l’horari laboral habitual. En el moment del lliurament dels productes, l’Usuari haurà d’exhibir el seu document d’identificació al transportista, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia del mateix al transportista.

b) Termini de lliurament.
El termini de lliurament aproximat es comunicarà a l’Usuari en un moment previ a la realització del pagament; aquest termini mai superarà els trenta (30) dies naturals a comptar des de l’endemà a aquell en el qual va finalitzar la compra.
El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a la disposició de l’Usuari en el lloc de lliurament indicat per aquest contra la signatura del corresponent albarà o, en cas que l’Usuari es fes càrrec de la contractació del transport, en el moment de la recollida del producte al Professional. A aquest efecte, el risc dels productes (entre altres, la pèrdua, menyscapte o robatori) es transmetrà a l’Usuari a partir del moment en què el producte hagi estat posat a la disposició de l’Usuari de conformitat amb el que s’estableix en les presents Condicions d’Ús.

 

8.Devolucions.
a) Dret de desistiment.

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per a desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

L’Usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui aplicable i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents suposats: (i) béns confeccionats conforme a les especificacions de l’Usuari o clarament personalitzats; (ii)els aliments o béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; (iii) productes alimentosos envasats o precintats i que hagin estat desprecintats després del lliurament per no ser aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene; (iv) els enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament; (v) serveis d’allotjament per a finalitats diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

En el cas que l’Usuari hagi adquirit un bé que permeti la seva devolució en exercici del dret de desistiment i vulgui exercitar tal dret, haurà de lliurar el producte personalment al Professional o assumir els costos de devolució del producte al Professional, qui, una vegada rebut el mateix, reemborsarà el preu del producte i les despeses d’enviament inicials assumits per l’Usuari en comprar el producte (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereixi), en un termini màxim de catorze (14) dies. El reemborsament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que l’Usuari hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. El Professional podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns objecte de desistiment o fins que l’Usuari hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Per a exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar al Professional del qual ha adquirit el producte (les dades de contacte del qual i adreça pot consultar en aquest Lloc web i en la confirmació de compra) la seva decisió de desistir del contracte, a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). L’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al final dels presents Condicions d’Ús, encara que el seu ús no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada al Professional abans que venci el termini corresponent.

b) Garanties, devolucions per falta de conformitat i servei post venda.
Els Professionals oferiran als consumidors les garanties legals obligatòries, atendran les devolucions de productes per falta de conformitat en el termini de dos (2) anys des de la data d’adquisició i gestionaran a petició de l’Usuari les reparacions de productes duradors, segons estableix la Llei.

L’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses de transport de la devolució dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

 

Obligacions, drets i prohibicions de les parts.

9.Obligacions dels Usuaris.
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions d’Ús i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres Usuaris i Professionals.

L’Usuari ha d’assumir les següents obligacions en l’ús del Lloc web:

a) facilitar informació i dades exactes, actuals, verídics i complets durant el procés de registre o en qualsevol moment en el qual les dades originals siguin modificats;
b) custodiar i mantenir la contrasenya en condicions de seguretat, evitant que qualsevol tercer usi o conegui la contrasenya;
c) comunicar immediatament qualsevol ús no autoritzat, extraviament de la contrasenya o qualsevol altra irregularitat, fins i tot potencial o possible, que pogués ser coneguda o almenys objecte de sospita per l’Usuari;
d) seguir estrictament les instruccions facilitades en el Lloc web per als processos de compra; i
e) facilitar i comunicar a ADMINISTRADOR qualsevol canvi en la informació o les dades personals de l’Usuari que poguessin tenir rellevància, especialment, per al lliurament dels productes.

 

10.Prohibicions genèriques.
Com a condició essencial i inexcusable per a mantenir la seva condició d’Usuari, l’Usuari assumeix l’obligació de no realitzar les següents conductes:

a) accedir, manipular o utilitzar qualsevol àrea del Lloc web que no tingui naturalesa i/o vocació pública;
b) intentar sondejar, investigar, analitzar, explorar o provar la vulnerabilitat del Lloc web, de les passarel·les de pagament o de qualsevol sistema o xarxa relacionada amb aquest, o trencar qualsevol barrera o mesura de seguretat o d’autenticació relacionada amb el Lloc web o amb els meritats sistemes o xarxes;
c) intentar desxifrar, descompilar, desmuntar o invertir qualsevol enginyeria de programari utilitzada per a la prestació dels serveis propis del Lloc web;
d) danyar o generar una amenaça de mal al sistema, a altres Usuaris, al “host” o a la xarxa, manipular o intentar manipular l’accés de qualsevol Usuari de qualsevol manera, incloent, de manera enunciativa i mai exhaustiva, la realització de tals propòsits mitjançant l’enviament de virus, la sobrecàrrega, el desbordament o la remissió massiva de “correus escombraries” (spam) o “correu-vos bomba” al Servei; o
e) imitar o falsificar l’afiliació del propi Usuari o de qualsevol altre mitjançant la utilització de la identitat d’una altra persona i/o entitat.

10.Obligacions de l’ADMINISTRADOR.
ADMINISTRADOR assumeix les següents obligacions envers l’Usuari:

a) protegir les dades personals facilitades per l’Usuari com a responsable del tractament d’aquests; i
b) establir i actualitzar amb la diligència d’un ordenat empresari els sistemes de control i seguretat del Lloc web, de manera que, en la mesura del possible i sempre conformement a les limitacions de responsabilitat contingudes en les presents Condicions d’Ús, quedi garantida la prestació del servei sense inconvenients o irregularitats.

 

Responsabilitat de les Parts.

12.Exempcions de responsabilitat.
En cap cas i en cap concepte ADMINISTRADOR assumirà cap responsabilitat enfront de l’Usuari o enfront de qualsevol tercer a conseqüència dels següents esdeveniments i en les circumstàncies que es descriuen:

a) qualsevol incapacitat o indisponibilitat per a utilitzar el Lloc web, el compte d’Usuari o qualsevol altre àrea del mateix o, fins i tot, la passarel·la de pagament o qualsevol suspensió, interrupció, funcionament defectuós o caiguda del sistema – ja sigui temporal o definitiva –, quan els mateixos es derivin de factors necessaris de manteniment del Lloc web o factors aliens a l’àmbit de control i activitat d’ADMINISTRADOR i que hagi estat causada, directa o indirectament per (i) situacions de força major o que no hagin pogut ser previstes per ADMINISTRADOR o que, podent ser previstes, no fos possible controlar o pal·liar els efectes d’aquestes; o (ii) l’acció d’un tercer que no tingui relació personal, mercantil o de qualsevol altra classe amb ADMINISTRADOR, incloent, de manera enunciativa i mai exhaustiva, la manipulació, la inversió, la inutilització, l’enviament de virus informàtics, la sobrecàrrega, el desbordi, la remissió massiva de “correu escombraries” (spam) o de “correus bomba”, etc.;
b) qualssevol danys o perjudicis de qualsevol tipus (pèrdua, lucre cessant, ingrés, contracte, fons de comerç, dades, despeses innecessàries incorregudes) directe o indirecte que poguessin ser ocasionats i/o derivats de la interrupció, terminació o disfunció del Lloc web, i altres causes establertes en el paràgraf precedent;
c) qualsevol esdeveniment relacionat amb el producte o servei, amb l’oferta, amb l’etiquetatge, amb la compra d’aquests, amb les autoritzacions i llicències necessàries per a la seva promoció i venda, amb la informació sobre el Professional i especialment amb la licitud del producte o el contracte entre Usuari i Professional;
d) qualsevol menyscapte, mal, perjudici, minvament o mal que sofreixi el producte i/o el seu contingut una vegada aquest hagi estat rebut a satisfacció per l’Usuari; o
e) qualsevol problema de salut, al·lèrgia, mal, malestar o qualssevol altres incidències que poguessin succeir-li a l’Usuari en ingerir productes que no es trobessin en mal estat, com per exemple, per al·lèrgies, incompatibilitats i supòsits anàlegs que no impliquin un incompliment o negligència per part d’ADMINISTRADOR.

En aquest sentit, l’Usuari assumeix, reconeix i admet que, en qualssevol dels esdeveniments i circumstàncies descrits en els paràgrafs anteriors, ADMINISTRADOR manca de tota responsabilitat enfront del propi Usuari o enfront de qualsevol altre tercer, de manera que, conseqüentment, l’Usuari renuncia expressament a reclamar a ADMINISTRADOR qualssevol danys i perjudicis irrogats o qualssevol altres conceptes derivats o relacionats amb els successos ocorreguts i a demandar a ADMINISTRADOR enfront dels Tribunals o enfront de qualsevol altre organisme pels conceptes assenyalats en el present apartat.

13.Indemnitat de l’ADMINISTRADOR.
L’Usuari haurà de defensar, rescabalar, indemnitzar i mantenir mancats de cap perjudici a ADMINISTRADOR, els seus directius, empleats, afiliats, agents o qualssevol altres persones vinculades, respecte a qualssevol reclamacions, responsabilitats, danys i perjudicis, pèrdues, despeses o qualssevol altres conceptes, siguin raonables o no i que hagin sorgit per circumstàncies imputables a l’Usuari o a conseqüència de qualsevol vulneració del que es disposa en les presents Condicions d’Ús.

 

Propietat intel·lectual i industrial.

14. Títol de Propietat i continguts de l’usuari.

ADMINISTRADOR és el titular del Lloc web, incloent el seu disseny, el format, el programari que suporta el Lloc web, el seu codi font o les bases de dades que formin o hagin format part del mateix en algun moment. El Lloc web té consideració de programa informàtic i es troba protegit per copyright i qualssevol altres drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, tant sota la Legislació espanyola, com la comunitària i internacional. Així mateix, ADMINISTRADOR és cessionari o ostenta les corresponents llicències i/o autoritzacions dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i/o industrial que apareixen en el Lloc web.

Els continguts pujats al Lloc web pels Professionals compten amb totes les llicències i autoritzacions necessàries per a la seva publicació; no obstant això, si vostè detecta que es vulnera per part d’algun Professional cap dels seus drets, li preguem que es posi immediatament en contacte amb ADMINISTRADOR.
ADMINISTRADOR informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc web i del Lloc web en si mateix, més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del Lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió total o parcial o autorització de qualsevol classe per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del Lloc web, ni dels seus continguts, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

Així mateix, es posa de manifest expressament que no s’autoritza de cap manera i, en conseqüència, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part del Lloc web o dels continguts inclosos en el Lloc web o en qualssevol altres elements que siguin propietat d’ADMINISTRADOR o de tercers que van autoritzar el seu ús a ADMINISTRADOR, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’ADMINISTRADOR o, en el seu cas, del titular dels drets.

La publicació, per part de l’Usuari, de comentaris, suggeriments i qualsevol material, fotografia i/o informació que no tingui la consideració de dada de caràcter personal (“Continguts de l’Usuari”) a través del Lloc web o el seu enviament a ADMINISTRADOR a través dels canals de contacte i/o funcionalitats habilitades en el Lloc web atribueix expressa i automàticament a ADMINISTRADOR una llicència no exclusiva, gratuïta, no revocable, d’àmbit mundial i sub-llicenciable d’explotació de la propietat intel·lectual inherent als Continguts de l’Usuari per al seu ús en el context i amb les finalitats pròpies del Lloc web i en relació amb els serveis i funcionalitats disponibles en aquest, així com per a realitzar accions promocionals d’ADMINISTRADOR i el Lloc web per qualsevol canal, posant-los a la disposició dels Usuaris i del públic en general.

Qüestions addicionals.
15. Enllaços i serveis de tercers.

El Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web d’Internet gestionats per tercers aliens a ADMINISTRADOR (“Llocs Enllaçats”). Els Llocs Enllaçats no són propietat ni estan sota el control d’ADMINISTRADOR, per la qual cosa ADMINISTRADOR no es fa responsable de la qualitat, actualització, disponibilitat, licitud i/o utilitat dels continguts, productes i/o serveis disponibles en els Llocs Enllaçats. L’existència de Llocs Enllaçats en aquest Lloc web tampoc pressuposa l’aprovació, recomanació, promoció, afiliació o patrocini d’aquests Llocs Enllaçats.

Les actuacions que els Usuaris realitzin, o les decisions que adoptin, a l’empara o mitjançant la utilització dels continguts i/o serveis disponibles en Llocs Enllaçats, d’altres serveis prestats per tercers en aquest Lloc web o de serveis vinculats/integrats d’alguna manera en el Lloc web (p.e. la passarel·la de pagament TPV, que és gestionada per l’entitat bancària ) no són responsabilitat d’ADMINISTRADOR i estaran en el seu cas regides i regulades per les condicions de contractació, condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquests Llocs Enllaçats i/o serveis de tercers, la lectura i l’acceptació dels quals és responsabilitat exclusiva dels Usuaris abans de realitzar ús de tals serveis i/o continguts. L’Usuari reconeix la seva exclusiva responsabilitat i assumeix íntegrament el risc derivat del seu accés als Llocs Enllaçats i/o de la utilització de serveis de tercers disponibles en el Lloc web.

Miscel·lània
16. Ple coneixement, enteniment i acceptació de les Condicions d’Ús.

L’Usuari assumeix, accepta i reconeix expressament que posseeix ple coneixement i enteniment de tots els continguts de les presents Condicions d’Ús i que, coneixent-los i entenent-los, els accepta expressament sense cap mena d’exclusió o limitació de responsabilitat.

Així mateix, l’Usuari assumeix que, excepte modificació de les presents Condicions d’Ús i mentre les mateixes es trobin vigents, aquestes són les que es regeixen per a tots i cadascun dels usos i/o compres o subscripcions que realitzi l’Usuari en el Lloc web, de manera que, amb les subscripcions de les mateixes en aquest moment, l’Usuari queda obligat per elles mentre la seva relació amb ADMINISTRADOR es trobi vigent, no podent al·legar desconeixement del seu contingut o del funcionament del Lloc web en ocasió d’un futur ús del mateix mentre es trobin vigents les presents Condicions d’Ús.

17. Interpretació i text autèntic.
Les presents Condicions d’Ús, en cas que estiguin redactades en diversos idiomes, en tots ells seran vàlides i autèntiques. No obstant això, en cas de dubte, reclamació o debat sobre la interpretació, execució o aplicació de les Condicions d’Ús, la versió en espanyol de les mateixes serà l’única que haurà de ser tinguda en consideració.

Tret que s’expressi una altra cosa al llarg de les presents Condicions d’Ús, les llistes, detalls, supòsits específics o elements concrets són citats a mers efectes il·lustratius però no són exhaustius. Els supòsits específics queden inclosos dins d’àrees genèriques únicament a efectes il·lustratius i, per descomptat, sense major ànim d’exhaustivitat o taxatividad. Igualment, els termes que s’iniciïn en majúscula i que no es trobin definits expressament tindran el sentit que li atorgui ADMINISTRADOR.

18. Modificacions.
ADMINISTRADOR es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions d’Ús per a adaptar-les a futures novetats legislatives o jurisprudencials, a les pràctiques, usos i costums del sector, així com per a introduir qualssevol canvis decidits unilateralment per l’ADMINISTRADOR, es deguin o no a les raons avantdites. En qualsevol cas, ADMINISTRADOR es compromet a facilitar a l’Usuari, de manera visible, informació suficient de la modificació que poguessin sofrir les Condicions d’Ús a través de la seva publicació en el Lloc web i recaptar el seu consentiment si fos preceptiu per Llei.

Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions d’Ús cada vegada que accedeixin al Lloc web, ja que l’Usuari quedarà vinculat a les Condicions d’Ús que es trobin vigents i disponibles en el Lloc web en el moment del seu accés a aquest.
En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús és un pas previ i indispensable per a la compra d’un producte o la contractació d’un servei en el Lloc web. Les condicions que regeixin en el moment de la compra seran les tingudes en compte, malgrat la seva posterior modificació.

19. Legislació aplicable.
El present acord se sotmetrà a la legislació espanyola.
Totes dues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de la Manacor (Illes Balears), la qual cosa significa que vostè podrà reclamar els seus drets com a consumidor en relació amb les presents Condicions en els tribunals corresponents al seu domicili, tant Espanya com en el seu Estat membre de residència de la Unió Europea, sempre que tingui la consideració de “consumidor” de conformitat amb el que es disposa en la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell.